Eğitim-Öğretim Sınav Esasları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Tarihi: 29 Nisan 2012 Pazar      Sayısı: 28278

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Üniversitesine bağlı birimlerde ön lisans ve lisans eğitim ve öğretimi ile uygulanacak ölçme ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Üniversitesine öğrenci kabulü, ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

b) Dekan: Üniversiteye bağlı fakültelerin dekanlarını,

c) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteleri,

ç) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

d)İlgili Kurul: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,

e)İlgili Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

f) Meslek Yüksekokulu: Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarını,

g)Müdür: Üniversiteye bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürlerini,

ğ) Rektör: Üniversite Rektörünü,

h) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü,

ı) Senato: Üniversite Senatosunu,

i) Üniversite: Erzincan Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Erzincan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

k) Yüksekokul: Üniversiteye bağlı yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul, Kontenjanlar ve Katkı Payına İlişkin Esaslar

Öğrenci işleri

MADDE 5 – (1) Birimlerde eğitim almaya hak kazanan öğrenci ile ilgili kesin kayıt, kimlik kartı tanzimi ve tasdiki, askerliğin tecili, öğrenci belgesi verilmesi, öğrenci kişisel dosyasının tutulması, diploma düzenlenmesi ve benzeri işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya gerekli hâllerde yetki verilen ilgili birimler tarafından yürütülür.

(2) Öğrencilere ilişkin kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, diploma programı değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, notlandırma ve benzeri her türlü işlemler kayıt oldukları birimce yapılır.

Öğrenci kontenjanları ve puan türleri

MADDE 6 – (1) Birimler, bir sonraki eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanlarını, puan türlerini ve aranacak nitelikleri her yıl ocak ayının sonu itibariyle ilgili kurulda belirleyerek Senato’da görüşülmek üzere Rektörlüğe bildirir.

Kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Ön lisans ve lisans öğretim programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmek,

b) Özel yetenek sınavı gerektiren birimlerde o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak, ilgili birimce yapılacak sınavı kazanmak,

c) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yerleştirilmek,

ç) Başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, ÖSYM’nin belirlediği kayıt tarihleri arasında, kayıt kılavuzunda istenen belgeler ile kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını noter kanalıyla tayin edeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları Üniversitenin belirlediği kayıt tarihlerinde ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak Senato tarafından hazırlanan ilkeler çerçevesinde yapılır.

(4) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(5) Öğrenci kesin kayıt sırasında tebligat adresi bildirmek zorundadır.

(6) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin belge ve bilgilerinin doğru olmadığının anlaşılması hâlinde, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan, Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrenci Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında kanuni işlem başlatılır.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 8 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi veya kullanılamaz duruma gelmesi hâlinde öğrencinin müracaatı üzerine yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti ve ilk yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesi

MADDE 9 – (1) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri ile o yıl için belirlenen yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın öğrenim ücreti alınır.

(2) Birinci ve ikinci öğretimde hazırlık sınıfı hariç, başarı ortalamasına göre bulundukları bölüm/program/anabilim dalı/ana sanat dalında ilk yüzde ona giren ve başarısız dersi bulunmayan öğrenciler öğrenim ücretlerini veya katkı paylarını 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre indirimli olarak öderler.

(3) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) İlk yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesi işlemi bütünleme sınav sonuçları da dikkate alınarak yapılır.

(4) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre her bir yarıyıl için belirlenen en az kredi toplamını sağlayamayan, azami öğrenim süresini dolduran, başarısız olması sebebiyle yarıyıl tekrarı yapan, herhangi bir değişim programı ile veya özel öğrenci statüsünde gelen öğrenciler ilk yüzden on değerlendirmesinde dikkate alınmaz.

(5) Ders kaydı yaptırılmayan yarıyıl için katkı payı veya öğrenim ücreti ödenmez. Bu durumda öğrencilik haklarından yararlanılmaz ve bu yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.

(6) Kayıt dondurulan yarıyıl için katkı payı veya öğrenim ücreti ödenmez.

(7) Her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti, yarıyıl başlarında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Danışman

MADDE 10 – (1) Danışman; öğrenciye eğitim-öğretim süresince yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanıdır. Danışmanın atanması, görev ve sorumlulukları Senato tarafından hazırlanan esaslar çerçevesinde belirlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Öğrencilerin ders alabilmeleri için akademik takvimde belirtilen süre içinde her yarıyıl kayıt yenilemeleri zorunludur.

(2) Katkı payı/öğrenim ücretini ödeyen ve ders alma işlemini tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır. Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenci, kayıt yenileme formunu imzalayarak yarıyılın ilk haftası içerisinde danışmanına onaylatmak zorundadır.

(3) Belirtilen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini yatırmayan öğrenci o yarıyılda ders kaydı yaptıramaz, derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına ilgili yönetim kurulu karar verir.

(4) Danışman öğrencinin ders kayıt işlemlerini kurallara uygun bir biçimde yürütmesini sağlar.

(5) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 12 – (1) Birimlerin eğitim-öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl sonu sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ve benzeri konular akademik takvimde belirtilir. Üniversitenin bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç Mayıs ayı içinde birimlerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 13 – (1) Birimlerde ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde birinci öğretim, ikinci öğretim, açık öğretim, yaygın eğitim ve uzaktan eğitim türlerinde eğitim-öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim; yarıyıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl esasını uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan az olamaz.

(2) (Değişik: R.G-20/06/2012-28329) Birimlerde güz/bahar yarıyılları dışında yaz aylarında yapılacak yaz okulu öğretimi, 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

 

 

Eğitim-öğretim süreleri ve öğrencilik hakkı

MADDE 15 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yılda tamamlayarak mezun olamayan öğrencilerin, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 16 – (1) İlgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Bu madde kapsamındaki yabancı dil eğitimi Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 4/12/2008tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Ders kredisi ve ders süresi

MADDE 17 – (1) Ders kredisi, ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanan ve dersin ağırlığını gösteren sayıdır.

(2) Bir ders saatinin süresi elli dakikadır.

Öğretim planları ve dersler

MADDE 18 – (1) Birimlerde eğitim-öğretim teorik dersler, modüller, seminerler, uygulamalar, proje ve stüdyo, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmalar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

(2) Eğitim-öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık ders saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

(3) Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tâbi ders sayılır.

(4) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir.

(5) Birimlerin Senato tarafından kabul edilen öğretim planlarına göre hazırlanan haftalık ders dağılım çizelgesi her yarıyılın ders kayıt haftasından önce öğrencilere duyurulur.

(6) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde birinci öğretim, ikinci öğretim ve yaz okulu programlarındaki bazı dersler, uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(7) Dersler, içerikleri ve dersleri yürütecek öğretim elemanları; öğretim yarıyılı başlamadan önce bölüm ve ana bilim dalı kurullarınca değerlendirilerek belirlenir ve öğretim yarıyılın başlama tarihinden en geç iki hafta önce dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Konu ilgili kurulda görüşülerek karara bağlanır.

(8) Öğretim planlarında yer alan derslerin kredileri, her bir yarıyılda 30’dur. Zorunlu hâllerde ilgili kurulun önerisi ile her bir yarıyıldaki kredi miktarı Senato tarafından ayrıca belirlenebilir.

(9) Her bir diploma programının, diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler olacağı ilgili kurullar tarafından belirlenerek Senato’nun onayına sunulur.

(10) Öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ilişkin olarak bilgi, görüş ve tecrübelerine ihtiyaç duyulan kişileri ifade eden dış paydaşların diploma programlarına ilişkin değerlendirmeleri yılda en az bir kez alınır. Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ilgili birimlerce yürütülür.

Zorunlu ve seçimlik dersler

MADDE 19 – (1) Dersler, zorunlu ve seçimlik derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri, seçimlik dersler ise öğrencinin önerilen dersler içerisinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

(2) İlgili birim kurullarının kararı ile bazı dersler ön şartlı ders olarak kabul edilebilir.

(3) Standart program uygulayan birimler hariç, öğretim planlarında seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en az %25’ini oluşturacak biçimde düzenlenir.

(4) Seçimlik dersler bölüm/anabilim dalının önerisi ve ilgili kurulun onayı ile açılır ve aynı usulle kaldırılır. İlgili yönetim kurulu, her bir seçimlik derse kaydolacak öğrenci sayısına alt ve üst sınır getirebilir.

(5) Seçimlik dersler, mesleki formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, ortak açılan veya diğer öğretim planlarında yer alan genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

(6) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerin dışında, danışmanın teklifi, bölüm başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan dersi/dersleri de alabilir. Bu şekilde alınan dersler GANO hesabında dikkate alınmaz, ancak bu dersteki başarı durumu öğrenim belgesinde gösterilir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 20 – (1) Ortak zorunlu dersler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinden oluşur. Bu dersler haftada en az iki ders saati olmak üzere iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

Ders muafiyetleri ve intibak

MADDE 21 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınavla Üniversitenin herhangi bir akademik birimine kayıt hakkı kazananlar ile kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrencilerin; daha önce devam ettikleri ve başarılı oldukları derslerden muaf tutulabilmeleri için, ilgili birime muafiyet istedikleri derslerin isimlerini, ders içeriklerini ve onaylı not döküm belgesinin aslını bir dilekçe ekinde sunmaları gerekir. Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere muafiyet istekleri sonuçlanıncaya kadar devam eder. Muafiyet istekleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye yazı ile bildirilir. Muafiyeti kabul edilen dersin/derslerin başarı notu muaf (M) olarak not döküm belgesine işlenir.

(2) Erzincan Üniversitesi mezunları veya öğrencilerinden ÖSYM tarafından yapılan sınavla Üniversitenin herhangi bir akademik birimine yeniden kayıt hakkı kazanarak kayıt yaptıran ve muafiyet istekleri kabul edilenlerin daha önce başarmış oldukları derslere ait sınav notları, öğrencinin not döküm belgesine aynen işlenir.

(3) Muaf olunan derslerin kredileri toplamına ve yarıyılına bakılarak, ilgili yönetim kurulu öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirileceğine karar verir.

(4) Erzincan Üniversitesinin herhangi bir ikinci öğretim programına kayıtlı iken ÖSYM tarafından yapılan sınavla Üniversitenin aynı programının birinci öğretimini kazanan öğrencilerin, ikinci öğretimde hangi yarıyıla devam etmesi gerekiyorsa birinci öğretimde de o yarıyıla kaydı yapılır.

(5) İlgili yönetim kurulu, daha önce alınan derslerden hangilerinin muaf tutulacağına program amaçları ve yeterlilikleri doğrultusunda dersin içeriği, kredisi ve alındığı yılı dikkate alarak karar verir. Dersin muaf sayılması için dersin adının, kredisinin ve içeriğinin birebir örtüşmesi gerekmez.

Devam zorunluluğu

MADDE 22 – (1) Öğrenci kayıt yaptırdığı dersin en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ilgili kurul kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir.

Ders alma ve ders bırakma

MADDE 23 – (1) Başarısızlık durumu hariç, bir öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin kredi toplamı 20’den az olamaz.

(2) Öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin ön şartlı dersleri alabilmesi için önceki yarıyıllardaki bağlantılı dersten en az FD notunu almış olması gerekir.

(4) GANO’su en az 3,00 olan ara sınıf öğrencisi, ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden alabilir.

(5) GANO’sunu yükseltmek isteyen başarılı öğrenciler, alt yarıyıllardan başarılı ve şartlı başarılı oldukları derslerden tekrar alabilir. GANO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

(6) Üst yarıyıl programlarından ders alma hakkı elde eden, GANO’sunu yükseltmek isteyen veya tekrar dersi olan öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği azami kredi miktarı 42’yi geçmemek üzere ilgili kurulca belirlenir.

(7) Çift anadal ve yan dal programı öğrencileri azami kredi miktarı hükmüne tabi değildir. Bu öğrenciler hakkındaki karar çift anadal ve yan dal esaslarına göre ilgili kurulca verilir.

(8) Öğrenci ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış olduğu dersi danışman nezaretinde bırakabilir. Bırakılan dersin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile yeni ders alabilir.

(9) Başarısız olunan seçimlik dersin yerine başka bir seçimlik ders alınabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

Sınavlar ve süreleri

MADDE 24 – (1) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet ve mezuniyet GANO baraj sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Öğrenci, puanlamaya tabi tutulan her türlü sınav ve etkinliğe katılmadığı takdirde sıfır puan almış sayılır.

(4) Ders başarılarını ölçen tüm sınavlar yazılı, sözlü, yazılı ve sözlü olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(5) Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur.

(6) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kısa süreli sınav: Ders içerisinde önceden haber verilerek ya da verilmeksizin yapılan ve süresi 20 dakikayı geçmeyen sınavdır.

b) Ara sınav: Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınavı yapılmaz. Bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar ara sınavı yerine geçebilir. Öğretim elemanı yarıyıl içi notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü faaliyetin oranını, yarıyılın başladığı ilk hafta içerisinde ilan eder.

c) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Yarıyıl sonu sınavı: Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenci bu sınavlara girebilir.

ç) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girmeyi hak eden öğrenci başarısızlık sebebiyle veya not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

d) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Tek ders sınavı: Sınava girme şartlarını yerine getirerek bir dersten FF veya FD alarak başarısız olduğundan dolayı, mezun olamayan öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere tek derse kaldığı sınav yarıyıl sonunda ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları hâlinde ilgili birim kararı ile bu tek dersin sınavına tek derse kaldığı anlaşılan yarıyıl sonu veya yaz okulu sınavları sonunda girerler. Tek ders sınavı hakkı bir kez kullanılır. Tek ders sınavında FF veya FD notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu derse kayıt yaptırmaları kaydıyla derse devam etmeksizin akademik takvimde belirtilen güz ve bahar yarıyıl sonu sınav dönemlerinde bu dersin sınavına girebilirler. Ancak başarısız olunan tek ders tamamen uygulamalı veya teorik ve uygulama kısım notları ayrı ayrı olarak verilen ders ise dersin bulunduğu yarıyılda derse devam etmek zorunludur. Tek ders sınavında veya sonraki yarıyılda yapılan sınavlarda alınan not, yıl içi notu dikkate alınmadan, Alt Limit (AL)’in altında olmamak kaydı ile ilgili öğretim elemanı tarafından harfli nota dönüştürülür.

e) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Mazeret sınavı: Ara sınav ve bütünleme sınavlarına haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenci için açılan sınavdır. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencinin sınav tarihleri ilgili yönetim kurulunca belirlenir. Öğrenci, mazeretli kabul edildiği süre içinde sınavlara giremez, girdiği sınav var ise geçersiz sayılır.

f) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciye, ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

g) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Mezuniyet GANO baraj sınavı: GANO’ları 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere, son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır. Bu sınavlar, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasından önce yapılmalıdır. Bu sınavlara girmeyen öğrenci için mazeret sınavı açılmaz.

ğ) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Sınav süreleri ara sınavlar için bir ders saati, yarıyıl sonu sınavları için iki ders saatidir. Ancak dersin veya sınavın niteliğine göre yukarıda belirtilen süreler dışında belirlenecek sınavın süresi ve nasıl yapılacağı yarıyıl başında ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

Sınav programları

MADDE 25 – (1) Sınav programları kısa süreli sınavlar hariç, sınavlardan en az on beş gün önce ilgili birim tarafından ilan edilir. Sınav tarihi ve/veya yerleri ilgili birimin onayı dâhilinde değiştirilebilir. Millî ve dinî bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 26 – (1) Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde ilgili birim tarafından ilan edilir. Yarıyıl içi notu, yarıyıl sonu sınavlarının başlama tarihinden önce ilan edilmelidir.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 27 – (1) İlgili öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait devam ve başarı notlarının listesi ile beraber sınav evrakını da yarıyıl sonunda ilgili birime teslim eder. Sınav evraklarının ilgili birim tarafından en az iki yıl muhafaza edilmesi gerekir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenci bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna, ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz ilgili birime verilen bir dilekçe ile yapılır. İnceleme sonucunda sınav evrakında ilgili öğretim elemanınca hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Sınavlarda kopya

MADDE 29 – (1) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461)    Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çektiği sonradan anlaşılan ya da kopya çekilmesine yardım eden öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu öğrenciye, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarının Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

Başarı notu

MADDE 30 – (1) Başarı notunun hesaplanmasında, o derse ait yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında aldığı not dikkate alınır.

(2) Yarıyıl içi notunun başarı notuna katkısı %40’tan az olamaz.

(3) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranı ilgili kurulca belirlenir.

(4) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461) Bütünleme sınavından alınan not, yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 31 – (1) (Değişik: R.G-20/06/2012-28329) Başarı notunun hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanlar bağıl değerlendirme yapılırken dikkate alınmaz. DKL ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. DKL 100 üzerinden 30’u geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz. Ham başarı notu; Alt Limit (AL)’in altında ancak 30’un üzerinde ise FD, 30’un altında ise FF olarak değerlendirilir. Eğer FF dışındaki en düşük harf notu AL’nin üzerindeyse, FF dışındaki en düşük harf notu alt sınırı ile 30 arasındaki bu notlara da FD notu verilir. AL’nin değeri, 35-45 arasında olmak şartı ile ilgili kurulca belirlenir.

(2) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461)   Bütünleme sınavı sonucu elde edilen başarı notu, dersin ait olduğu yarıyıldaki en son notlar ile karşılaştırılarak harf notuna dönüştürülür.

(3) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461)  İlgili yönetim kurulunca gerekli görülürse, gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun yeniden değerlendirilmesine veya sınavın yeniden yapılmasına karar verilebilir.

(4) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461)  Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

(5) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461)  Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

 

 Sözel

Harf Notu

Ağırlık Katsayısı

Pekiyi

AA

4,00

İyi-Pekiyi

BA

3,50

İyi

BB

3,00

Orta-İyi

CB

2,50

Orta

CC

2,00

Zayıf-Orta

DC

1,50

Zayıf

DD

1,00

Başarısız

FD

0,50

Başarısız

FF

0,00

Muaf

M

Geçer

G

Kalır

K

Devamsız

DZ

 

(6) (Değişik: R.G-08/11/2012-28461)   Bunlardan;

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin şartlı olarak başarıldığını belirtir. FD ve FF notu ise, başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar.

c) M notu; öğrencinin bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

ç) G notu, sadece başarılı veya başarısız olarak değerlendirilecek, GANO’ya katılmayan çalışmalarda başarılı anlamında kullanılır.

d) K notu, sadece başarılı veya başarısız olarak değerlendirilecek, GANO’ya katılmayan çalışmalarda başarısız anlamında kullanılır.

e) Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, GANO’nun hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

f) DZ notu, GANO hesabında FF notu işlemi görür. DZ ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda tekrar alınır.

Genel ağırlıklı not ortalaması

MADDE 32 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Yaz okulu sonunda hesaplanan GANO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki GANO’sunun yerine geçer. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarı sıralaması

MADDE 33 – (1) Öğrencilerle ilgili yapılacak olan başarı sıralamaları güz veya bahar yarıyılı sonu itibariyle hesaplanan GANO’ya göre belirlenir.

(2) Öğrencinin yaz okulu sonunda hesaplanan GANO’suna göre başarı sıralaması yapılamaz.

Onur ve yüksek onur öğrencisi

MADDE 34 – (1) Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, GANO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda ilgili birim tarafından ilan edilir.

Başarısızlık durumu

MADDE 35 – (1) Başarı baraj notu en az 2,00’dır. En son hesaplanan GANO’su ile bir önceki GANO’su2,00’ın altında olan öğrenci, başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenci, üst yarıyıllardan ders alamaz; daha önceki yarıyıllara ait başarısız ve devamsız olduğu derslerini alır. Ders harf notu DD, DC olan dersleri veya başarılı olduğu diğer dersleri de tekrar alabilir. Ders tekrarı sonucunda başarılı olan öğrenci, başarılı olduğu yarıyılı takip eden yarıyıl derslerini öncelikli olarak almak şartı ile danışmanın uygun görmesi hâlinde bir üst sınıfın ilgili döneminden de ders alabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Değişim Programları ve Geçişlere İlişkin Esaslar

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 36 – (1) Üniversite ile yurtiçi veya yurtdışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler anlaşmalı üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerinin, öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi, varsa bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulu kararı ile önceden belirlenir. Derslerin isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez. Ancak içerik ve öğrenme çıktıları açısından en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilmesi gerekir. Seçilen derslerin toplam kredisinin bir yarıyıl için 30 kredi olması hedeflenir.

(3) Değişim programları kapsamında giden öğrencinin aldığı ve başarılı olduğu derslere ait notları Üniversitedeki not sistemine dönüştürülüp, derslerin orijinal isimleri ve kredileri öğrencinin öğrenim belgesine işlenir.

(4) Değişim programları çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin dersleri ile ilgili işlemleri; ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili birim tarafından yürütülür. Öğrencilere, seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir öğrenim belgesi verilir. Başarılı olunan derslerin toplam kredisinin 30 krediden az olması durumunda başarısız ders veya eksik olan kredi yerine öğrenci kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve varsa bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.

(5) Değişim programlarının uygulanması ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kurumlar arası/kurum içi geçişler ve çift anadal/yan dal programı

MADDE 37 – (1) Üniversitenin birimlerine yapılacak geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

Dikey geçiş

MADDE 38 – (1) Üniversitenin birimlerine yapılacak dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kayıt Silme ve Sildirme, Mazeretler, Kayıt Dondurma,

İzinler, Tebligat ve Duyuru

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 39 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanların kaydı silinir.

(2) Öğrenciler kendi isteğiyle kaydını sildirebilir. Bu şekilde ayrılan öğrencinin geri dönüş isteği kabul edilmez.

(3) Kaydı silinen öğrenciye isteği üzerine kayıt evrakı içinde verdiği lise/lise dengi diploması, arkasına şerh düşülerek geri verilir.

Mazeretler

MADDE 40 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretleri beyan eden öğrencinin durumu ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Öğrencinin, mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili birime belgelendirmek şartı ile yazılı olarak başvurması gerekir. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Mazeret gerekçeleri şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından almış oldukları raporla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenimine Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenime devam edemeyeceğini beyan etmesi,

d) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hâli,

e) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk hâli,

g) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hâller.

Mazeretlerle ilgili işlemler

MADDE 41 – (1) Mazeretlerle ilgili olarak aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulur.

b) Kayıt dondurması dışında, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen mazeretli süreler devamsızlıktan sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 42 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular, yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler ile eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz.

(2) Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma işlemi azami iki yıldır. Bu süreyi aşan durumlarda yeniden sağlık raporu alınması gerekir.

(3) Öğrencinin tutuklu veya hükümlü olması durumunda, müracaat etmesi hâlinde ilgili yönetim kurulunun kararı ile bu durumunun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur.

(4) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi durumunda, müracaat etmesi hâlinde ilgili yönetim kurulunun kararı ile terhis tarihine kadar kaydı dondurulur.

(5) Kayıt dondurmak için ilgili birime başvuruda bulunan öğrencilerin kayıtları, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı hâlinde yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

İzin

MADDE 43 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir:

a) Öğrenciye eğitim-öğretimine veya mesleki gelişimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması hâlinde, öğrenci bir dilekçe ve belgeyle bağlı olduğu birime müracaat eder ve ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile en çok iki yarıyıl izin verilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları talep edilen öğrenciler ile Üniversite adına sosyal, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetlere ilgili birimin yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile katılacak olan öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

c) Üniversite içi ve dışı sosyal, kültürel, sportif ve benzeri etkinlikleri yürütmek üzere; Rektörlük veya öğrenim gördükleri birim tarafından görevlendirilen öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararıyla, görev yaptıkları süre içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar. Öğrencilere izinli-mazeretli oldukları sürede giremedikleri ara sınav, yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılır.

Tebligat ve duyuru

MADDE 44 – (1) Her türlü tebligat öğrencinin kendisine elden veya Üniversiteye bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır.

(2) Üniversiteye bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili birimlerine bildirmemiş veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi hâlinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

(3) Tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular, ilgili birimin ilan panosunda veya internet sayfalarında duyurulur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Mezuniyet tarihi

MADDE 45 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, tamamladıkları bu çalışmalarının kabul edildiği tarihte mezun olurlar.

Diplomalar ve verilme koşulları

MADDE 46 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve GANO’su en az 2,00 olan öğrencilere, ilgili birime ait ön lisans veya lisans diploması verilir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden ve bu yarıyıllara ilişkin stajlarından başarılı olan öğrenciye, isteği hâlinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvuru her hangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların Üniversiteyle ilişiği kesilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler

MADDE 47 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birim yönetim kurulu, engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkili ve sorumludur.

Dışarıdan ders izleme

MADDE 48 – (1) Belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla Üniversitenin herhangi bir biriminden ders almak isteyen ve isteği ilgili yönetim kurulunca uygun görülenler Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde açılan dersleri izleyebilirler. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu statüdekilere diploma verilmez, ancak istemeleri hâlinde kendilerine derse katılım belgesi verilir.

Öğrenci temsilcileri

MADDE 49 – (1) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve enstitü Öğrenci temsilcileri, öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili kurul ve yönetim kurulu toplantılarına istekleri halinde katılabilirler.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili kurul ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 51 – (1) 18/3/2010 tarihli ve 27525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 29/3/2010 tarihli ve 27536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.