Bölüm Başkanı

BÖLÜM BAŞKANI

 

GÖREVİN TANIMI :

Erzincan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm içerisinde yapar.

 

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

 • Bölüm kurullarına başkanlık eder.
 • Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor eder.
 • Müdürlük ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • ,Bölüme bağlı Programlar arasında eşgüdümü sağlar.
 • Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
 • Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar.
 • Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Müdürlüğe iletir.
 • Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Müdürlüğe sunar.
 • Meslek Yüksekokulu Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi ile eşgüdümlü çalışarak Bölüme bağlı programların akredite edilme çalışmalarını yürütür.
 • Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.
 • Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.
 • Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.
 • Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 • Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.
 • Önlisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.
 • Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.
 • Bölüm ERASMUS programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.
 • Meslek Yüksek Okulu Müdürünün, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

 

YETKİLERİ

 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
 • Erzincan Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.
 • İmza yetkisine sahip olmak,
 • Harcama yetkisi kullanmak.

Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.